ასოციაციის შესახებ :.
 

საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია (სეა) დაარსდა 1997 წლის 26 ივნისს.

ექსპედიტორთა ეროვნულ ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციის (FIATA) ნამდვილი წევრია 1997 წლის 1 ოქტომბრიდან. ასოციაცია წარმოადგენს საზოგადოებრივ არასახელმწიფო, არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომელიც არ ისახავს მიზნად სამეწარმეო საქმიანობას, მაგრამ შეუძლია განახორციელოს დამხმარე სახის სამეწარმეო საქმიანობა, რომლის შედეგად მიღებული მოგება არ ნაწილდება ასოციაციის წევრებს შორის და მოხმარდება მხოლოდ ასოციაციის სამდივნოს ფუნქციონირებას. იგი ფლობს ქონებას, აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საანგარიშსწორებო ანგარიში ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში, უფლება აქვს იყოს მოპასუხე და მოსარჩლე სასამართლოში.

 

 

 

  

 
:: ამინდი ::
 
:: ვალუტა ::
 

 

 

 

 


   Copyright © "Association of Freight Forwarders of Georgia"