ინფორმაცია

ფინანსთა მინისტრის №633 ბრძანებაზე შეკითხვის პასუხი
მთავარი | ინფორმაცია & სიახლეები

ბატონო მამუკა,

საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციას მიმართეს მისმა წევრებმა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #633 ბრძანების ზოგიერთი დებულების განმარტების თხოვნით.


კერძოდ:
1. აძლევს თუ არა ბრძანების მე -4 მუხლი (`ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან) მეწარმეებს საშუალებას 2011 წელს შესრულებულ სამუშაოზე ანგარიშგება მოახდინონ ახალი წესით?
2. ბრძანებით დამტკიცებული ` ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის 1- ლი მუხლის მე -8 პუნქტის ფორმულირებიდან გამომდინარე (`შემოსავლის მიმღების რეზიდენტობის დამადასტურებელი ცნობა, ამ წესის მიზნებისათვის ძალაშია ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იმ პერიოდისათვის, რომლის განმავლობაშიც დასტურდება შემოსავლის მიმღების რეზიდენტობა), ცნობას აქვს ვადა გაცემის მომენტამდე (ბუნებრივია, ვერც ერთი კომპეტენტური ორგანო ვერ გასცემს ცნობას მომავალი პერიოდისათვის), რაც მეწარმეს ურთულებს პარტნიორთან ურთიერთობას (მისი მომსახურების მრავალჯერადი გამოყენების შემთხვევაში). ხოლო მსგავსი ინსტრუქციების ძველ რედაქციებში, ცნობას ძალა ჰქონდა იმ კალენდარული წლის ბოლომდე, რომელ წელშიც ცნობა გაიცემოდა.

გთხოვთ აღმოგვიჩინოთ დახმარება და განგვიმარტოთ ზემოთ აღნიშნული.

პატივისცემით,
ზურაბ შენგელია
საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაცია

ბატონო ზურაბ,
გიგზავნით პოზიციას თქვენს შეკითხვებთან დაკავშირებით.
პატივისცემით,

შეკითხვა: #1 აძლევს თუ არა ბრძანების მე-4 მუხლი „ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან „მეწარმეებს საშუალებას 2011 წელს შესრულებულ სამუშაოზე ანგარიშგება მოახდინონ ახალი წესით?

პასუხი: იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო შესრულებული იქნა 2011 წელს ხოლო საგადასახადო ორგანოებს გადასახადის გადამხდელი მიმართავს 2012 წლის 1 იანვრიდან შემდგომ პერიოდში მეწარმემ შესაძლებელია ანგარიშგება წარადგინოს ახალი წესით.

შეკითხვა: #2. ბრძანებით დამტკიცებული `ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის 1-ლი მუხლის მე-8 პუნქტის ფორმულირებიდან გამომდინარე (`შემოსავლის მიმღების რეზიდენტობის დამადასტურებელი ცნობა, ამ წესის მიზნებისათვის ძალაშია ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იმ პერიოდისათვის, რომლის განმავლობაშიც დასტურდება შემოსავლის მიმღების რეზიდენტობა), ცნობას აქვს ვადა გაცემის მომენტამდე (ბუნებრივია, ვერც ერთი კომპეტენტური ორგანო ვერ გასცემს ცნობას მომავალი პერიოდისათვის), რაც მეწარმეს ურთულებს პარტნიორთან ურთიერთობას (მისი მომსახურების მრავალჯერადი გამოყენების შემთხვევაში). ხოლო მსგავსი ინსტრუქციების ძველ რედაქციებში, ცნობას ძალა ჰქონდა იმ კალენდარული წლის ბოლომდე, რომელ წელშიც ცნობა გაიცემოდა.

პასუხი: როგორც მოგეხსენებათ, სხვადასხვა იურისდიქცია აწესებს განსხვავებულ რეგულაციებს რეზიდენტობასთან მიმართებაში. ზოგ შემთხვევაში რეზიდენტობის ცნობა გაიცემა წინა პერიოდზე, ზოგ შემთხვევაში მიმდინარე საგადასახადო პერიოდზე ან მიმდინარე წელზე. რიგ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, კალენდარული წელი ემთხვევა საგადასახადოს, ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის, 34- ე მუხლის მე -8 პუნქტის შესაბამისა დ რეზიდენტის ან არარეზიდენტის სტატუსი დგინდება ყოველი საგადასახადო პერიოდისათვის”. ანუ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა იცნობს რეზიდენტობას მიმდინარე საგადასახადო წლისთვის და რეზიდენტობის ცნობა გაიცემა კონკრეტული წლისათვის.

შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის #633 ინსტრუქციის პირველი მუხლის მე -8 პუნქტით დადგენილი რეგულაცია სამართლიანია და სრულად არეგულირებს ამ საკითხს.