ინფორმაცია ::
 
 ერთიანი სავაჭრო ქსელი TFS    
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება #414 24.08.2016.    
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459 2014.21.07. "გზაზე არაგაბარიტული სატრანსპორტო საშუალების სამოძრაოდ დაშვებისათვის უფლებამოსილ ორგანოსთან შეთანხმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ"    
 „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ    
 ცვლილება ტრანზიტის დროს ფიტოსანიტარული სერთიფიკატის შესახებ    
 „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ    
 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №188 2013 წლის 10 ივნისი ქ. თბილისი„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ ფინანსთა მინისტრის 26.07.12. №290 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ    
 FCR დოკუმენტის მეტალის გადაზიდვაზე აკრძალვა    
 საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის    
 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე    
 ფინანსთა მინისტრის №633 ბრძანებაზე შეკითხვის პასუხი    
 2011 წლის 28 დეკემბრის ფინანსთა მინისტრის #633 ბრძანება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ    
 საქართველოს კანონი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ – 8 ნოემბერი (ცარიელი კონტეინერები)    
 საქართველოს კანონი საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ    
 FIATA- დიპლომის მფლობელები საქართველოში    
 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №260    
 სატრანსპორტო–საექსპედიტორო საქმიანობის მრავალმხრივი შეთანხმების სია    
 

 

  

 
:: ამინდი ::
 
:: ვალუტა ::
 

 

 

 

 


   Copyright © "Association of Freight Forwarders of Georgia"