ინფორმაცია :: სატრანსპორტო–საექსპედიტორო საქმიანობის მრავალმხრივი შეთანხმების სია
 

mravlmxrivi SeTanxmebebis sia

 

1.    1975 wlis 14 noembris tiris sabaJo konvencia МДП-s wignakis gamoyenebiT. (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1994 wlis 24 seqtemberi);

2.  1949 wlis 19 seqtemberi konvencia sagzao moZraobis Sesaxeb (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1994 wlis 23 ivlisi);

3.   1996 wlis 13 maisis xelSekruleba saqarTvelos, azerbaijanis respublikas, TurqmeneTsa da uzbekeTis respublikas Soris rkinigzis transportis saqmianobis koordinaciis Sesaxeb (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1996 wlis 13 maisi);

4.  1975 wlis 15 noembris saerTaSoriso avtomagistralebis evropis SeTanxmeba. Jeneva. (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1995 wlis 28 noemberi);

5.   1996 wlis 13 maisis SeTanxmeba TurqmeneTs, azerbaijanis respublikas, saqarTvelosa da uzbekeTis respublikas Soris satranzito gadazidvebis regulirebis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1996 wlis 13 maisi);

6.  1991 wlis 1 Tebervlis evropis SeTanxmeba kombinirebuli gadazidvebis Sesaxeb, Jeneva. (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 28 Tebervali);

7.   1971 wlis 1 seqtembris SeTanxmeba malfuWebadi sakvebi produqtebis saerTaSoriso gadazidvebisa da am gadazidvebisaTvis gankuTvnili specialuri satransporto saSualebebis Sesaxeb (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 30 noemberi);

8.   1998 wlis 8 seqtembris ZiriTadi mravalmxrivi SeTanxmeba saerTaSoriso transportis Sesaxeb evropa-kavkasia-aziis derefnis ganviTarebisaTvis  (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 23 maisi);

9.  Jenevis 1982 wlis 21 oqtombris konvencia sazRvarze tvirTis kontrolis Catarebis pirobebis harmonizaciis Sesaxeb (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 2 seqtemberi);

10.                           niu-iorkis 1965 wlis 8 ivlisis konvencia im saxelmwifoTa satranzito vaWrobis Sesaxeb, romelTac ara aqvT gasasvleli zRvaze (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 2 ivlisi);

11.  barselonas 1921 wlis 20 aprilis Tavisufali tranzitis konvencia da statuti (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 31 agvisto);

12.                            Jenevis 1972 wlis konteinerebTan dakavSirebuli sabaJo konvencia (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 2 dekemberi);

13.                             1956 wlis 19 maisis konvencia tvirTebis saerTaSoriso sagzao gadazidvebis xelSekrulebebis Sesaxeb da misi 1978 wlis 5 ivlisis oqmi (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1999 wlis 2 noemberi)

14.                           1972 wlis konvencia konteinerebis usafrTxoebaze (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1996 wlis 25 agvisto); 

15.                            1978 wlis konvencia tvirTis zRviT gadazidvis Sesaxeb. (hamburgis wesebi) (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1997 wlis 1 aprili);

16.                           1980 wlis konvencia saqonlis saerTaSoriso yidva-gayidvis xelSekrulebaTa Sesaxeb. (saqarTvelosTan mimarTebaSi ZalaSia 1995 wlis 1 seqtemberi);

 

 

 

 

  

 
:: ამინდი ::
 
:: ვალუტა ::
 

 

 

 

 


   Copyright © "Association of Freight Forwarders of Georgia"