საქმიანობის მიზნები

ასოციაციის წევრების ინტერესების დაცვა სახელმწიფო ორგანოებში, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში და სხვა იურიდიულ პირებთან ურთიერთობებში;
ასოციაციის წევრებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა ანტიმონოპოლიური საქმიანობის თვალსაზრისით;
სატრანსპორტო–საექსპედიტორო მომსახურების ხარისხის ამაღლება, გადაზიდვების ეფექტურობის გაზრდა, დარგის განვითარებისათვის ზრუნვა;
ექსპედიტორთა ეროვნულ ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციას (FIATA), საერთაშორისო სავაჭრო პალატას (ICC),მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას (WTO), მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციასა (WCO) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
ასოციაციის ნამდვილ წევრების FIATA–ში გაწევრიანება;
სატრანსპორტო–საექსპედიტორო საქმიანობის სფეროს საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში აქტიური მონაწილეობა, მის საერთაშორისო ნორმებთან და კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;
FIATA–ს და სხვა საერთაშორისო სტანდარტული დოკუმენტაციის საქართველოში დანერგვის ხელშეწყობა;
ასოციაციის წევრებსა და საზღვარგარეთელ პარტნიორებს შორის ურთიერთკავშირების დამყარებაში ხელშეწყობა შემდგომი მათი ინტეგრაციის მიზნით;
სატრანსპორტო–საექსპედიტორო ინდუსტრიის იმიჯის ამაღლება და პოპულარიზაცია საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მეშვეობით;
დარგის სპეციალური პუბლიკაციებისა და ლიტერატურის გამოცემა;
სატრანსპორტო–საექსპედიტორო სფეროში დაკავებულ ორგანიზაციათა (საწარმოთა) ხელმძღვანელებისა და თანამშრომლებისათვის სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების ორგანიზაცია.